Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
00       1   1   1             1     1               1   1     1
01       1             1   2       1               1 1   1   1  
02 1         1 1 2 1 1 1     1       1     1 1   1   1       1  
03       1                       2 1   1 1 1           1       1
04   1     1         1     1 1 2   1 1 1     1           1 1    
05     1   1 1     1 2               1           1             1
06     1     1       1     1       1                            
07                             1                           1    
08         1       2               1           1           1 1  
09   1   1 1                     1       1           1 1        
10   1 1           1               1     1     1       2        
11       1               1   1         1         1 1   1 1   1  
12       1   1     1   1   1   1                 1 1   2        
13   2   1       1       1   1                                  
14 1     2                         1               1       3    
15 1     1   2       1   2 1       2     1   1   1           1  
16 1                 1               1           1         1    
17   1 1                   1 1         1     1   1 1   1 1      
18   1                       1                 1           1   1
19 1       1     2               1               1   1          
20   1       1 1       1                   1     1 1            
21 1               1     1               1     1 1   1   3      
22             1   1 1               1   1     1     1 1   1 1  
23   1 1 1     2                   1 1   1                      
24   2         1               1           2 1                  
25             1 1 1   1 1 1     1   1         1             1  
26           1           1   1               2     1 1 1   1    
27     1           1     1         1     1     1       1        
28       1   1                   1                 1       1   2
29         2     1       1     1     1     1   1 1       2      
30     1 1           2           1   1             1     1      
31             1               1           1                    
32                   1     1   1 1           1     1 2         1
33       1       1           1   1     1     2   1   1          
34   2   1                         1           1 1              
35         1   1 1     1         2         1 1   1 1   1        
36                 1         1         1             1     1 1 1
37     1           3         1               1                 1
38     1   1 1       1   1       2         1                   1
39               2     1                     1         1     1  
40                   1             1   1   1           1        
41     1     1           1     1     1       1       1          
42     1 1 1         1 1               2       1       1        
43     1                   1     1       1     1   1   1     2  
44 1       1             1             2           1 1         1
45         1                                 2 1   1     1      
46       1                               1 1       1 1 1        
47 1 1               1                   2 1 1     1            
48 2   1                 1   1       1   1               1   1  
49             2                   1       1   1       1     1  
50           1   1   1 2   1   1       1 1   2 1 1         3    
51 1   1   1   1             1         1 1     1       1       2
52 1       1 1 1         1 1                               1 1  
53             1   1   1 1     1 1       1   1   1             1
54     1   1         1 2     1           1           1     1 2  
55 1 1     1 1           1 1   1       1               1 2     1
56 1           1       1       1           1           1 1 1    
57     1       1                   1       2 1         1 1      
58       1       1           2                                  
59 1 1 1           1                                   1        
60 1         1   1       1 1 1       1   1             1   1    
61   1 2   1             1                       1              
62                 1 1   1           1     1         1 1 1   2 1
63             1   1               1               1           2
64 1         1       1     1   1   1             1 1            
65   2                           1         1               1    
66             2 2 1 1 1     1         1                   1    
67   1             1           1 1 1                 1     1    
68                 1   3             1               1          
69                             1     1                          
70                       1           1 1 1 1 1         1     1 1
71   1     1 1               1 1 1     1                   1 1  
72                         1         1       3 1 1 1     1      
73           1       1     1 1 1     2 1 1               2      
74       1         1             1   1 1 1                      
75     1   1             1       1 1 1   1 1         2          
76       1     1   1     1         1           1             1 1
77 1   2     1   2     2 1 1   1   1   1           1   1       1
78             1               1                         1 1    
79         1     1 1     1 1     1 2             1              
80 1           1 1 1 1 1   1 1       1 1         1 1       1 1  
81                 1 1 1   1               1       1            
82 1       2 1                           1       2       1      
83       2           1   1       1 1   1   1     1              
84 2     1   1             1   1   1   1 1                 1    
85     1 1       1       1   1 1   1       1   1           1 2 2
86 1 1                       1 1     1   1     1 1             1
87           1 1                     1         1                
88   1           1   1     2 1   1     2 1   1 1         1      
89             2     1           1     1 1           1          
90   1   1                       1             1   1         1  
91   2   1 1     1             1       1   2     1 1 1         1
92 2     1 1   1           1                         1   1      
93           1   1     1   1 1   1               1 1 2          
94     1     1         2       1             1 2             1  
95 1 1       1 1 1     1     1                 1   1           2
96           1             1               1   1   1         1  
97     3               1       1     1               1          
98 1       2       1     1   1     1 1         1         1      
99         1     1   1       1   1         1             1