Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
00             1                 2                   1 1 1      
01 1 1     2     1 1           1 1     1   1                   1
02 1     1   1         1       1                 1   1 1   1    
03 1   1   1                 2     1         1   1     1   1    
04   1       1   2     1             1         1                
05       1                     1 2   1     1           1   1    
06           1   1       1     1                         1 1    
07   1 1                           1 1           1             1
08       1           1   1               1         1   1   1    
09     1   1 1   1 1 1     2 1       1   1 1           1   1    
10       1             1                             1         1
11         1   1           1       1   1                        
12 1             2             1     1               1   1   1  
13   1 1     2     1 1 1 1             1           2 1 1        
14 1   1                 1     1 1         1           1   1    
15       1       1 1     1       1                     1       2
16         1   1 1             1               1           1 2 1
17                   1 1           1   2                     1  
18     1                 1     1 1         1                    
19     1   2 1 1         2 1     1     1 1   1 1 3   1          
20           1   1         1           1 2             1 1 1    
21       1 1 1 2     1 2                             2 1       1
22             1         1         1   1         1       2      
23 1         2   1         1                 1         1   3    
24   1   2     1   1         1                   1       1     1
25     1     1       2       1           1 2             1      
26 3   2     1 1 1     1                   1   1       1   1 1  
27     1           2   1             1   1       1     1        
28             1           1     1     1 1     1 1 1     1      
29                           1 1         1                 1    
30                   1   1         2   1       1 1   2   1 1    
31               1 1             1           1               1  
32 1         1                                     1   1        
33               1 1   1 1         2           1 2       1      
34                         1       2         1                  
35 1 1     1     1 2 1       1       1     1 1                  
36 1                 2   2 1                 1                 1
37             1 2                 1           1 1   1 1   1    
38         1                       1             1   1   1      
39             1             1 1   1                   1 1      
40                 1       1       1 2   1 1 1                  
41   1         1     1           1       1   1         1 1      
42       1 1       1                     1     1   1 1   1      
43       1                     1       1 1   1 1       1     1  
44           1                   1       1               1      
45 1     1   1                   2 1               1         1  
46         1               1         1     1 1           1   1 1
47 1                               1       1         1     1   1
48       1     1     1   1 1   1           1   1   1            
49   1   1             1 1                           1     1 1 1
50     1                 1   1   1           1             1 2  
51     1   1   1     1         1 2       1     1   1         1  
52         1   1                     1 1 1 1   1     2          
53 1         1   1 1 1         1                   1 1     1    
54   2 1       2                         1   1   1             1
55     1 1 1     1     1 1             1 1     1 1 1     3      
56   2 1               1   1       1   4   1       1     1     1
57     1         1 1 1                 1 1     1     1 1     1  
58 1 1                             1                       1 1  
59           1           1   1   1   1 1   1 1               2 1
60     1   1             1     1                     1          
61                 1   1   1 1     1         2   1     1 1      
62   1     1                               1   2   2     1     1
63   1 1 1             1 1             1         1   1          
64 2                 1     1 2 1         1       1         1    
65                 1   1   1                                    
66 1   1   1       1         1                     1            
67       1     1   1     1                     1 1   1 1 1      
68 2 1   2     1       1     1 1 1   1       1     1       1 1  
69 1     2           1   1                         1   1        
70                       1 3 1     1     1         3           1
71         1 1   1     1           1           1             1  
72     1       1             1                 1     1   1      
73       1         1         1 2       1   1                 1  
74     1   1       1                 2           1              
75         1         2       1     1 1   1   1                 1
76   1 1 1     1             1       1     1 1                 2
77             1       2     1 1   1             1             1
78   1       1                         1     1     1       1    
79       1         1           2         1           1         2
80   1     1 1       2           1   1 1 1 1                 1  
81       1   1   1           1   2 1       1                 1  
82   1                           1   1 1         1 2            
83               3     1       1 1   1                          
84 1             1 1 1     1         1       2   1              
85             1     1 1     1     1                 1          
86     2       1               2     1   1 1 1       1     1 1  
87   1     1         1 1 1   1   1             2             1  
88   1 1   2             1                 1     1       1      
89 1     1         1       1               2   1       1   1    
90           1           1 1                 1 1 1             1
91                     1   2 1       1 1     2     1   1        
92             1   1 1     1 1                             1   1
93   1     1                       1     1     1               1
94 2         1         1             1         1         1      
95   1   1     1                       2 1     1       1     1  
96   3                 1                   1 1                  
97 1   1     1           1 2 1 1 1   1             1 1 1     1  
98               1 1   1       1           1       2           1
99       1   2     1 1               2                       1