Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
00     1   1   1   1   1     1   1   1           1             1
01 1 1         1                   1     1           1   1   1  
02       1         1         1               1 1                
03 1                       3         1 1     1     1           1
04 1     2       1               1 1             2              
05 1                 1   1                                 1 1  
06             1                         1                      
07         1     1   1 1   1 1       1         1 1 1 1 2        
08           1   2         1 2                                  
09   1       1                 1               1                
10   1     1     1     1   2 1 1 1               1     1        
11 1             1   1                     1   1   1       1 2  
12 2   1       1             1             1       1 1   1      
13       1             1       1                       2        
14   1   1   1 2                 1         1         2 1   1 1 1
15                 1                 1 1           1            
16                 1         1         1     1   1     1 1     1
17               1       1       2     1                        
18         1                 1               1 1     1       1  
19             1 1 1 1         1                   2     1 1   2
20           1       1                 1     1   1   1       1  
21             1               1       1       2 1         1    
22       1         1             1 1     1 1 1       1         2
23       1             1 2     1                 1     1        
24               1           1             1   1   2       1    
25   1   2                 1           1           1            
26                       1 1         1 1       1       3        
27   2     1   1         1   1                     1         1  
28     1   1 1                         2       1     1   1 1    
29 1   1     1                               1 1     1          
30         2 1       1             1     3         2            
31     1 1 1   1             2 3     2             2         1 1
32           1   1                       1             1 1   2  
33 2                 1 1           1         1             1    
34     1 1   1               1   2       1     1   1       1 1  
35                     3   1       1 1   1 1 1                  
36                 2               1             1         1 1  
37 1     1 3           1                           1       1 1  
38 1 1                         1   1                           1
39         1 1       1   1 1 1             1         1          
40       1     1 1                     1 1         1           1
41         1                   1     1               1   1      
42   1                     1 1 1     1   1 1 2             1    
43   1 1     1   1             1       1       1 1             3
44         2     1       1     1               1     1 2 1      
45         1   2       2                 2 1       1            
46       1       1   1   1               1                      
47 1         2     1     1     1     1   1 1 2       2   1     1
48       1       1             1 1                              
49   1               1   1                     1       1     1  
50           1     1 1 1                           1            
51 1             1         1                               2    
52   1   1 1   1     1     1     1               1     1        
53 1     1 1   1 1   1       1               2           2      
54       2     3     1   1     1 1 1       2   1       1 1      
55 1     1                                 1         1   1 1 1 1
56   1   2   1           1 1       1   3       1         1 1 2  
57   1           2 2 1 1         1               1              
58                       1     1 1 2     1 2     1              
59   1             1   1           1       1 1       1 2 1     1
60         1 1         1 1   1 1   1         1     1           1
61   1                 1   2               1     1   1       1  
62                                                 1            
63           1       1 1 1                     1         1      
64     1   1       1       1     1           1   1       1 1    
65     1       2     1 1 1         1 1         1           1    
66     2     1         1 1         1   1   1     1       1     1
67   1     1       1   1       1       1 1     1           2    
68       1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1         1          
69 1                     1     1             1     1            
70     1   1           1             2 2 1 1     2     1   1    
71 1                                             1   1          
72               1                 1         1 1                
73   2           1         1         1   1 2                    
74   1       1     1 1           1 1         1       1     2    
75 2   1           1       2         3     1   1     1 1 1      
76   1   1     2   1 1       1                       1   2      
77               1   1     1   1         1 1         1 1 1      
78                   1     1     1 2 1                 1   1    
79 1 1 2       1                         1 1     1             1
80                               3 1     1 1   1 1           1  
81     2   1   2 1           2         1         1     1     1 1
82     1         2           1   1     1     1   1           1 1
83     1 1   1 1         1 1 1 1                 1     1       1
84                 1         1     1         1                  
85 1 1     1                       1     1   1                  
86   2             1     2                         1   1     1  
87 1   1         2   2           1           1               1 1
88           2           1             1       1   1     1      
89 1               1         1 1 1 1 1       1 1           1    
90 1   1           1 1 1 1       1   1           1   1          
91     2                           1                   1 1 1   1
92   1                 1 1       1           1           1   1 1
93     1       1     2     1             1 1   1                
94     1 1 1 1                 1 2   1 1             1     1    
95 1 1 1     1     1   1 1           2             1     1     1
96     1               1   1 1 1     1 1                     1  
97                                   1   1     1 1   1          
98         1 2     3               1 1 2                        
99 1     1           1   1               1         1     1   1