Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
  Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
00       1                                           1          
01             1           1 2                     1            
02 2 1 1   1           1 2     2                             1  
03       1           1   1       2         1   1       1        
04         1             1       2 1   1     1     1           1
05     1 1 1       1 1 1     1     1 1                         1
06 1   1           1           1               1                
07 2     1 1       1   1       1       1       1           1    
08 1       1           1     1   3   1       1 1         1 1    
09               1             1                     1 1 1   1  
10       1 1 1   2       2       1   1               1     1 1  
11         1         1     1   1       1 2           1     1    
12 1             1     1 1   1         1         1   2     1    
13       1     1       1 1                       1         1   1
14 1     1                   2         1   1     1           1  
15   1 1         1   1         1       1   1         1   1   1 1
16   1               2                               1         1
17 2         1       2                               2       1  
18   1                     1 1   1 1         1         1 1     1
19   1               2 2 1       2       2   1           3   2  
20                   1             1   1   1     1 1         1  
21 2         1         1   1 1         1           1     2      
22     1   1       1 2 1         1       1         1 1       1 1
23                       3   1             2 1       1       1  
24     1     1 1 1 1 1   1     1           1                    
25 1 1           1   1     2                     1   1 1        
26       1     1 1     1   2             1             3 1   1  
27   1 1                         1 2 1           1 1 1   1      
28   1       1           1 1                   1                
29   1         1   1             1 1   1   1     1 1         1  
30   1     1         1                 1   1 1 1           2 1  
31   1 1 1   1 1   1       1             2                   1  
32           1     1         1   1     1 1 2 1   1   2   1 1 1  
33   1   1     1       1               1     1                  
34     1             1   1               1     1 1              
35 1       1 1                         1           1 1          
36 1         1 2   1                         1 1           1 1  
37                         1       1           1       1 1      
38   1 1   1     1         1         1         4                
39     1   1 3       2         1   2                       1    
40 1           1   1                           1   1            
41           1       1         1         1 2         1 1     1 1
42 1                           1           1           1     1  
43       1               1 1       1 1                          
44   1 1       2   2 1     1           1     2     1     1      
45   1   1   1                 1     2   1                 2    
46   2                                 1   1 1 1 1             1
47               1                 1             1     1       1
48     1   1 1         1             1       1 1         1      
49         1       2 1   1           1                     1    
50 1     1     2 1               1       1 1   1 3     1        
51         1                   1             1       1          
52   1   1         1     1   1 1                   1 1          
53                     2     1     1     1             2   1   1
54   1                 1         1                             1
55                 2   1             1   1                 1   2
56                                   1   1   1             1    
57       1   1               1     1           2     1 1 1 1   1
58   1 1   1   1   1       1           1 1       1       1      
59                           1       1       2                  
60                                   1         1 1 1           1
61             1 2         1 1                   1 1   1   1    
62   2             1         2     1         2       1 1   1    
63   1 2       1         1   1         2       1       2 1     1
64       1     1           1   1           1 2         1   1   1
65                                   2 1 2     1             1  
66   1 2   1                       1   1 1       1 1 1          
67                           1   1 1                       1    
68                               1                 1     1   1  
69     1 1   1 1     1                 1   1   1   1 1   1      
70             2 1     2   1 1                                 1
71       1   1   2 1     1 2         1     1             1     1
72       1     1   1             1 1       2       1         1  
73             1               1 1                     1 1 2    
74           1   1             1     1   1                      
75     1 1   1               1     1               1            
76         1         1 2 1     1 1     1       2 1              
77 1   2                   1       1 1             1 1          
78   1                   1     1                               1
79           1   1         1   1       1         1     1   1    
80 1 1   2 1 1             1   1       1                        
81 1   1                       1 3 1       2                    
82                     1     1                           1 1    
83         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1             1
84     2 1   1   1     1             1       1               2  
85       1 3               1         1           1             1
86                 1         1 1   1 1       1           1   1  
87         1 1   1   1       1     1     2 1     1             1
88               2                       2                      
89 1   1 1         1                                            
90 2     2     1 1 1           1 1               1 1 1   2      
91                             2     1   1         1            
92 1       1   1       1 2   1       1 1   1     2              
93         1 1   1   1         1 1     1     1         1     1  
94 2         1   3 1               1         1                 1
95                       1 1       1 1     1     1 1   2   1 1  
96   1             1   1                   1   1       1       1
97           1         1 1                         1           1
98             1                   1 1               1 1 1      
99     1   1   1     1   1 2             1   1