Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
00         2             1   2         1                     1 1
01       1         1     2     2       1 1 1   1                
02   1   1   1     1     1 1       2         1                  
03   1     1   1         1                 1         1          
04             1 1       1 2     1 1               1            
05                               1   1     1     1       1      
06     2           1                 1             1           1
07       1         1           1     1   1 2     1       1      
08       1   1           2                               1     1
09   3       1   1 1 1   1   1       1         1   2     1 1   1
10         1     1                           1     1         1  
11     1       2   1 1               1       1     1     1     1
12     1 2         1                 1     1     1   1     1 1 1
13             1           1 1     1 2           1   1 1 1     1
14   1                                           2   2   1     1
15     1       1       1     1 1                           1    
16         2 1       1     1       1   1   1   1 1              
17             1                         3 1 1       1         1
18               1 1     1       1     1   1               1   1
19           1                   1 1   2 2   1                  
20       1                   2 1 1     1               1        
21                     1       1             1 1       1     2  
22           1         2     1         1   1 1           1 1    
23     1 1     1 1   1           1                   1 2        
24     2       1   1 1 1 1 1       1         1                  
25 1                   2           1   1   1               1   1
26 1 1         1   1         1 1   1   1 1               1     1
27                             1                 1 1            
28             2   1         1       2   2   1             2    
29         1             2     1     1     1   1 1   1          
30 1       1     2 1 1             1             2 1   1        
31 2       1       1     1   1   1 1   1   1 1 2     1          
32 1 1 1                                 1                   1  
33     1 1     1         1 1   1     1         1                
34 1     1 1       1               1     1     1 1   1         1
35   2   1   2 1                 1         1 1     1 1   1   1  
36           1   2                     2           1     1      
37                     2           1 1                          
38 1 1                       1         1 1 1             1      
39       1                               1     1   1     1      
40         1         1 1             2   1       1         1    
41           1         1 1                     1     1   1      
42                   1 1         1   1             1         1  
43 1 1             1               1   2         1         1    
44                                     1               1 1      
45               1             1               1             2  
46                           1 1 2 1         1     1   1   1   1
47       1           1 1               1                        
48           1     1               1   1 1   1                  
49     1 1 1           1     1                           1 1   1
50 1       1                 1   1 1           1       1     2  
51     1   2 1   1         1         1         1                
52 1 1 1 1     1       1   1       1 2     1   1     1 1   1    
53 1 1                             1                            
54       2   1 1     1   1 1       1               1   1   1   2
55     2 1 1         1     1       1     1           2   2      
56           1     1 1     1                   1       1        
57     1       1   1 1               1     1     1   1     1    
58                   1     1                     1   2          
59   1           1 1 1                       1                  
60   1     1             1       1                     1     1  
61     1   1             1         2 1                          
62               1             1         1 1   1       1 1   1  
63 1 2                         1       1                        
64 1   1 1   1         2   1                   1   1 1          
65   1 1           2       1             2       1       1   1  
66 1 1   1       1   1   1 1 1   1       1 1 1             1    
67         2 1 1           1   1   1               2   1 1     1
68   1     2       1 1                 1   2       1       1   1
69                   1 1                                       2
70 1 2         2           1 1     1       1           1   1    
71 1   1     1   2   3           2           1     1       1   1
72 1   1     2   2         1 1   1 1       1   1     1 1 1   2  
73   1 1   1 1             1 1   1                     2   1 1  
74 2       1           2               1 1   1 1 1 1           1
75                 1     2 1                     1     1       1
76     1 2     1 1             1           1                 1  
77 1 1   1   2   1   2         1 1         1 2 1     1       1  
78     1           1   1     1                                  
79           1               1   1               1       1      
80               1                             1       1        
81 1             1               1                              
82 1       1   1     1   1   1       2       1                  
83 2           1 2     1 1   1         1 1                   1  
84     1   1 1       1     1   1 1           1                  
85     1 1 1   1                     1         1 1 1   1        
86                   1         1         1   2           1 2   1
87                   1   1                   1       1 1 1   1  
88                         1                     1              
89     1                                 1       1         1    
90           1     1       1     1   2 2   1 1                 1
91       1                 1 1 1         1                 1 1  
92               1     1 1     1         1         1       2    
93           1     1   1     1 1 1 1         1     2   1        
94   1   1     1 1     1   1   1       2         1     1        
95       1     1 1 1           1 3               1   2       2  
96   1                   1     2             1   1 1 1   1 1    
97 1         1         1   1 1                 1   1 1 1     1  
98                     1     1 1     1         2               1
99 1           1                           1   1 1 1 1 1 1   1