Thống kê tuần suất lô tô

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - title
Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
00         1   1     2 2             1               1 1   1    
01       1           1       1   1           2       1   1     1
02       1         1   1 2     2                             1  
03 1               1       1           1                       1
04           1     1   1 1         1         2             1   1
05         1                                   1   2   1 1      
06 1     1       3       1 1 2 1               1         1 2    
07           1 1                       1       1       1   2 1  
08           1 1 1   1   1                         1 1   1     1
09     1     1   1           1       1 1     1         1        
10     2           1       1 1             1 2 1 1         1    
11     3             2 1             1   1   1         1       1
12     1 1 1     2 1       1               1               1    
13         1                             1   1                 1
14                                                 2 1     1    
15   2         1 1 1       1 1     1   1   2     1   1 1        
16 1           1 1 1               2 1       1   1              
17             1                     1   1       1     1   1   2
18   1       1         1               1 1 1   1         1      
19     1       1   1           1                 1              
20   1   1     1                   1           1 1         1    
21       2 1 1     1     1   1   1 2   1     1     1 1          
22 1   1             1 1                 1         1         1  
23 1     1 1             1     1 2           1         1        
24                 1                       1                    
25       1             1 1 3 1         1       1 1     1   1 1  
26       1 1                                                    
27   1   1                   1     1 1           1              
28 1 1       1   1 1                 1       1                  
29 1       1         1       1         1                 2 1    
30         1             1             1 1       1     1        
31               1     1         1               1 1       1    
32   1               2       1   2   2                   1   1  
33     1                     1 1               1   1   1        
34           1 2     1         1       1                     2  
35   1         1         1         3 1 1       1             1  
36   1       1       1 1       1       1   1     1 1 1          
37                       1     2   1   1     1     1 2       2  
38           1   1   1   1     1   1   2   1             1   1 1
39                 1         1 1             1       1     1 1 1
40   1                                   1 1 1       1          
41   2                   1   1   1       1     1 1 1 1          
42             1               1     1 1                 2     1
43         1   2 1   1   1 2                       1           1
44     1 2           1 1 1           1 1                     1  
45 2     1 1           1   1     2     1         1 2            
46               1     1     1   1       1         1 1          
47     1                             1   1                   2  
48       2         1         1   1   2     2           1 1      
49 1 2     1 1 1 1                 1       1   1 1     1 1     1
50       2   1 1     1     1   1       1       1 1   1   1      
51           1     1 1             1 1       1         1   1    
52   1     1         1 1         1                              
53                                 2 1             2 2         1
54   2     1             1     1         1 1 2 1       1 2 1   1
55 1           1               1 1                 2            
56                 1         1                   1 1            
57 1                     1     2   1   1                        
58 1                         1       1   1           1 1        
59   1     2 1 1           1               1                 1  
60 1   1   1           1                                     1  
61     1 1       1             1   2     1                 1    
62   1 3           1     1 1 1   1   2     1 1 1         1      
63     1               1                   1                 1  
64 2 1   1   1         1   1             1                 1    
65         1           1       2               1                
66 2               2 1     1 1                       1 1 2      
67                       1         1     1                     2
68 1             1 1 1                                         1
69   1 1     1                       1           1 1            
70 1     1   1       1   1   1       1     1         1       2  
71 1                       1                   1           1    
72           2 2       1                     1               1 1
73     1 1 1   1 1 1   1         1       2       1              
74     1   2         1           1 1   1 1             1       1
75                         1 1   1       1 2   1     1 1   1    
76 2             1   1 1         1       1 1 3 1                
77   1                                 1     1       1 1       1
78           1     1               1 1     1   2       1       1
79 1                     1 1                             1      
80             2   1     1             1   2 1     1       1    
81 1       2 1       2         1         2                 2 1  
82   1                     1 1   1                       2     1
83         1   1 1 2 1     1   1 1             1                
84   1   1 1             1 2     1     1   1       1     1      
85                 1       1       2     1     2 1 2         1  
86   1 1           1             1                     2        
87               1     1     1 1 1 1     1           2   1   1  
88         1 2     1   1 1                     1 1   1          
89       1             1 1   1   1   1         1     1       1 1
90     2 2     1 1         1         1           1       1      
91   1     1 1   1             1 1               1     1     1  
92 1                               1 1 1                 1 1    
93           2 1       1 1             1 2 1 1   1   1 1 1     1
94 1   2 1                   1 1     1   1 1     2 1 1          
95   1           1   1     1                     1     1   1   1
96     1     1             1     1                     1        
97             1 1     1                       1 1         1   1
98               1     1       1       1   1   1             1  
99               1       1   1